Održan 10. termin u sklopu programa cjeloživotnog učenja Kršćanska gestalt-pedagogija

Od 07. do 10. veljače održan je posljednji od predviđenih deset termina u sklopu programa cjeloživotnog učenja Kršćanska gestalt-pedagogija. Program organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Teološkim fakultetom u Ljubljani pod vodstvom prof. dr. sc. Stanka Gerjolja. U ovom terminu, sudionici su učili kako preko analize biblijskih i književnih tekstova posvješćivati svoje osobne životne resurse i kako ih koristiti. Ovim susretom završen je prvi ciklus Kršćanske gestalt-pedagogije.

| Slike: Andrej Šegula | Tekst: Doc. dr. sc. Domagoj Runje | 22.2.2019 |

Produžen upisi na program cjeloživotnog učenja Kršćanska Geštalt predagogija

Program za usavršavanje religijsko-pedagoških i pastoralnih vještina odgoja, komunikacije, animacije i programiranja

Program Kršćanske geštalt-pedagogije je namijenjen:

 • pedagoškim djelatnicima i djelatnicama te svima kojima je stalo do pridobivanja kompetencija za kreativnu nastavu i djelotvorno rješavanje životnih pitanja u radu s djecom i mladima;
 • vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima / katehistkinjama i katehistima koji se žele stručno usavršiti na području didaktičkih i metodoloških te savjetodavnih oblika rada; – katehetskim i pastoralnim suradnicama i suradnicima kojima je stalo do senzibilnog i kreativnog pastorala;
 • svima koji svoj pastoralni i pedagoški rad i viziju žele nadograditi cjelovitim gestalt pristupima i metodama;
 • svima koji žele biti aktivno i stručno pripremljeni za suradnju kod dijagnosticiranja i rješavanja pastoralnih i socijalnih te obrazovnih i odgojnih problema;
 • svim pastoralnim i pedagoškim djelatnicima kojima je stalo do stručne i produbljene suradnje s obiteljima, odnosno s roditeljima djece i mladih;
 • roditeljima i supružnicima koji žele stručno produbiti vrline odgoja i komuniciranja u obitelji.

Temeljni cilj programa

Potreba usavršavanja postignutih pedagoških i pastoralnih vještina te njihove prerade u smislu da pomoću novih metodoloških shvaćanja koriste svima koji su uključeni u odgojni, religijsko-pedagoški i pastoralni obrazovni proces. Budući da su upravljanje sobom i donošenje odluka, komunikacija i suradnja generičke kompetencije prema NOK-u, cilj je pružiti podršku (vjero-učiteljima) u ostvarivanju istih te im pomoći objektivnije procijeniti i potaknuti usvojenost određenih elemenata generičkih kompetencija kod učenika, a sukladno NOK-u.

Studijski program

♦ Cjelovito učenje na načelima kršćanske geštalt-pedagogije ♦ Narativna didaktika ♦ Osobnost i identitet ♦ Uvod u psihologiju karaktera i osnove biblijske psiho terapije ♦ Socijalne uloge i zvanje ♦ Biblijska didaktika ♦ Tjelesnost i spolnost ♦ Obiteljski sustavi i poruke roditelja ♦ Kriza, resursi i “novi početak”

Uvjeti upisa

Prijava je valjana nakon motivacijskog razgovora i uplate od 1000 kuna upisnine (IBAN fakulteta: HR9324070001100061993). Prijave su produžene do 1.5.2019. Program traje od svibnja 2019. do ožujka 2021. kroz 10 vikenda. Oblik i dužinu trajanja programa predviđa Europsko udruženje za integrativnu geštalt-pedagogiju koje daje licencu za izvođenje. Cijena 7.000 kn (plativo u ratama).

Prijave

Prijave su moguće putem Online obrasca za prijavu

ili direktno na e-mail: gestaltkbf@gmail.com ili mob. 097/6808257

Za sve dodatne informacije obratite se na:

Ivana Papac, dipl.iur.
Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet
Zrinsko-Frankopanska 19, 21000 Split
Tel.: +385 21 308-300
Email: ipapac@kbf-st.hr

Ishodi učenja cjeloživotnog učenja

Ishodi učenja u području razvoja osobnosti:

 • prepoznati, analizirati i vrednovati vlastitu životnu biografi ju kao
  polazišta za pedagoški te socijalni i karitativni rad;
 • analizirati i otkrivati granice i resurse vlastite osobnosti;
 • oblikovati pozitivnu sliku o sebi samome te posvijestiti relacijsku
  osobnost;
 • oblikovati profesionalnu osobnost vjeroučitelja/katehete i pedagoškog
  djelatnika za samostalnost i stvaralaštvo u smislu postizanja
  kompetencije “znati činiti”.

Pedagoško-stručni ishodi:

 • razumjeti, vrednovati i objasniti kompleksnosti pedagoškog i
  didaktičkog procesa;
 • objasniti, analizirati i primjeniti u praksi spoznaje iz područja cjelovitih
  pedagoških i didaktičkih metoda;
 • objasniti, razlikovati i analizirati spoznaje iz pedagoškog i didaktičkog
  područja i primijeniti odgovarajuće stručne odgovore;
 • oblikovati i poticati procese učenja usmjerene prema postizanju
  ljudske i kršćanske zrelosti;
 • razviti kvalitetnu komunikaciju s drugima te razviti sposobnost
  prihvaćanja drugih i drukčijih.

Socijalni ishodi:

 • oblikovati pedagoške i socijalne skupine ili grupe kao zajednice
  produbljenih i raznovrsnih međusobnih odnosa:
 • oblikovati, primijeniti i moderirati grupnu dinamiku na temelju
  heterogene socijalizacije, gdje se uvažava ne samo kvantitativna,
  već i kvalitativna razina odnosa u grupi ili skupini;
 • prepoznati, razlikovati i analizirati odnose u skupini te uvažavati i one
  malo slabije članove i članice; rješavati konfl ikte i konfl iktne situacije
  u skupini;
 • razlikovati i promicati pravila katehetskog programiranja: poznavanje
  i tumačenje polazne situacije sudionika, izrada konkretnog projektnog
  djelovanja, izvođenje i vrednovanje, poboljšanje i daljnje ostvarivanje.

Religiozni ishodi:

 • prepoznavati i prihvatiti vlastitu religioznu biografi ju i učiti iz te
  biografi je; kritički teološki, psihološki i pedagoški analizirati vlastitu
  religioznost;
 • artikulirati religijska i teološka životna pitanja te oblikovati otvorene
  religijske i pedagoške vizije;
 • utvrđivati vlastitu vjeru kao polazište za pedagoški i katehetski rad.

Savjetodavni ishodi:

 • analizirati, vrednovati i oblikovati ključne elemente za razvoj
  sposobnosti slušanja;
 • oblikovati savjetodavnu djelatnost ne u smislu direktiva, nego na
  razini stvaranja novih prilika;
 • pružiti mogućnost pojedincima da sami oblikuju svoje odluke;
 • motivirati skupine ili grupe za pružanje potpore pojedincu pri
  ostvarivanju njegovih odluka.
Skip to content