Ishodi učenja cjeloživotnog učenja

Ishodi učenja u području razvoja osobnosti:

 • prepoznati, analizirati i vrednovati vlastitu životnu biografi ju kao
  polazišta za pedagoški te socijalni i karitativni rad;
 • analizirati i otkrivati granice i resurse vlastite osobnosti;
 • oblikovati pozitivnu sliku o sebi samome te posvijestiti relacijsku
  osobnost;
 • oblikovati profesionalnu osobnost vjeroučitelja/katehete i pedagoškog
  djelatnika za samostalnost i stvaralaštvo u smislu postizanja
  kompetencije “znati činiti”.

Pedagoško-stručni ishodi:

 • razumjeti, vrednovati i objasniti kompleksnosti pedagoškog i
  didaktičkog procesa;
 • objasniti, analizirati i primjeniti u praksi spoznaje iz područja cjelovitih
  pedagoških i didaktičkih metoda;
 • objasniti, razlikovati i analizirati spoznaje iz pedagoškog i didaktičkog
  područja i primijeniti odgovarajuće stručne odgovore;
 • oblikovati i poticati procese učenja usmjerene prema postizanju
  ljudske i kršćanske zrelosti;
 • razviti kvalitetnu komunikaciju s drugima te razviti sposobnost
  prihvaćanja drugih i drukčijih.

Socijalni ishodi:

 • oblikovati pedagoške i socijalne skupine ili grupe kao zajednice
  produbljenih i raznovrsnih međusobnih odnosa:
 • oblikovati, primijeniti i moderirati grupnu dinamiku na temelju
  heterogene socijalizacije, gdje se uvažava ne samo kvantitativna,
  već i kvalitativna razina odnosa u grupi ili skupini;
 • prepoznati, razlikovati i analizirati odnose u skupini te uvažavati i one
  malo slabije članove i članice; rješavati konfl ikte i konfl iktne situacije
  u skupini;
 • razlikovati i promicati pravila katehetskog programiranja: poznavanje
  i tumačenje polazne situacije sudionika, izrada konkretnog projektnog
  djelovanja, izvođenje i vrednovanje, poboljšanje i daljnje ostvarivanje.

Religiozni ishodi:

 • prepoznavati i prihvatiti vlastitu religioznu biografi ju i učiti iz te
  biografi je; kritički teološki, psihološki i pedagoški analizirati vlastitu
  religioznost;
 • artikulirati religijska i teološka životna pitanja te oblikovati otvorene
  religijske i pedagoške vizije;
 • utvrđivati vlastitu vjeru kao polazište za pedagoški i katehetski rad.

Savjetodavni ishodi:

 • analizirati, vrednovati i oblikovati ključne elemente za razvoj
  sposobnosti slušanja;
 • oblikovati savjetodavnu djelatnost ne u smislu direktiva, nego na
  razini stvaranja novih prilika;
 • pružiti mogućnost pojedincima da sami oblikuju svoje odluke;
 • motivirati skupine ili grupe za pružanje potpore pojedincu pri
  ostvarivanju njegovih odluka.

Odgovori

Skip to content